ข่าวอสังหาริมทรัพย์

รวบรวมข่าวความเคลื่อนไหว ในแวดวงอสังหาฯ ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องบ้าน และลูกค้าได้อัพเดทข่าวสาร

10 มี.ค.2563

ค่าไฟเดือน ก.พ. 63 จ่ายคืนเงินมัดจำมิเตอร์ไฟฟ้า

กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวอสังหาริมทรัพย์

Line

          เช็กบิลค่าไฟเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้ดี เพราะสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงงาน มีมติสร้างความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคด้านพลังงาน โดยให้การไฟฟ้าฯ คืนดอกผลจากจากเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า

           สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ สำนักงาน กกพ. จะมีการจ่ายคืนผลประโยชน์จากเงินประกันการใช้ไฟฟ้า หรือเงินมัดจำมิเตอร์ไฟฟ้า โดยให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จ่ายคืนผลประโยชน์หรือดอกผลที่ได้รับจากเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

โอนมิเตอร์ไฟฟ้า เรื่องต้องรู้หลังย้ายบ้านใหม่

          สำหรับเงินประกันไฟฟ้าจะจ่ายในคร้ังแรกที่ยื่นขอใช้ไฟฟ้า ซึ่งการที่ต้องมีการเรียกเก็บนั้น เนื่องจากว่าการให้บริการไฟฟ้า เป็นการให้บริการก่อนเรียกเก็บค่าไฟฟ้า จึงต้องมีการเก็บเงินล่วงหน้า เพื่อเป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้า

แต่เงินจำนวนนี้จะได้คืนเมื่อมีการทำเรื่องยกเลิกใช้ไฟฟ้า และจะมีการจ่ายคืนผลประโยชน์หรือดอกผลที่ได้รับจากเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนี้

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ และกิจการเฉพาะอย่าง ที่นำเงินสดมาเป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้า จ่ายคืนในรูปของดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ตามอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉลี่ยท้ังปีของธนาคารกรุงไทย ต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก จ่ายคืนในรูปของดอกเบี้ยออมทรัพย์เฉลี่ยทั้งปีของธนาคารกรุงไทยคืนทุก 5 ปี เนื่องจากดอกผลเงิน ประกันเป็นจำนวนเงินน้อย โดยจะเริ่มจ่ายในปี 2563

การตรวจรับบ้านในส่วนระบบไฟฟ้า เรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจ
 

          ล่าสุด จากกรณีมีการแชร์ภาพ และข้อความเกี่ยวกับการคืนดอกผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

          นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กฟน. ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมหลักเกณฑ์การคืนเงินดอกผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของ กฟน. ว่า ต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ขอใช้ไฟฟ้าประเภท 1 (บ้านอยู่อาศัย) หรือประเภท 2 (กิจการขนาดเล็ก) ที่วางหลักประกันเป็นเงินสด และมีชื่อผู้วางหลักประกันตรงกับชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

โดย กฟน. จะพิจารณาดำเนินการคืนดอกผลสะสม 5 ปี โดยจะคืนเงินดังกล่าวในรูปแบบการหักลดกับค่าไฟฟ้า ในบิลค่าไฟฟ้ารอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีข้อกำหนด ดังนี้
 

1. กรณีเงินค่าไฟฟ้าที่แสดงในบิลเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มียอดมากกว่าดอกผลที่จะได้รับ กฟน. จะนำเงินดอกผลมาหักออกจากยอดค่าไฟฟ้า ทำให้คงเหลือยอดที่ต้องชำระลดลง

2. กรณีเงินค่าไฟฟ้าที่แสดงในบิลเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มียอดน้อยกว่าดอกผลที่ได้รับ กฟน. จะนำเงินดอกผลหักลดค่าไฟฟ้า และจะแสดงยอดเงินดอกผลที่ยังเหลืออยู่เป็นเงินล่วงหน้า เพื่อใช้หักลดยอดค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไป หรือผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อขอรับเงินส่วนที่เหลือคืนที่ได้ทุกที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขต

3. กรณีเงินค่าไฟฟ้าที่แสดงในบิลเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มียอดชำระเท่ากับดอกผลที่ได้รับ กฟน. จะนำเงินดอกผลหักลดค่าไฟฟ้าทั้งหมด และแสดงค่าไฟฟ้าที่ต้องชำระเป็นเงินจำนวน 0 บาท

4. กรณีเงินค่าไฟฟ้าที่แสดงในบิลเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มียอดชำระ 0 บาท (ไม่มีการค้างชำระ) ดอกผลที่ได้รับจะแสดงให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเห็นบนใบแจ้งค่าไฟฟ้า ซึ่ง กฟน. จะนำยอดเงินดังกล่าวไปหักลดค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไป หรือผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อขอรับเงินดังกล่าวคืนได้ทุกที่ทำการไฟฟ้านครหลวงเขต

เข้าใจค่า Ft เข้าใจค่าไฟ

          ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาในเรื่องของรูปแบบและระยะเวลาการคืนเงินให้สอดคล้องกับจำนวนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่วางไว้และดอกผลที่ผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับคืน ซึ่งการคืนดอกผลดังกล่าวจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่จะไม่มีผลย้อนหลัง

           ปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยที่มัดจำมิเตอร์ไฟฟ้าทั่วประเทศ จำนวน 17,930,000 ราย ซึ่งมีค่ามัดจำมิเตอร์ไฟฟ้าต่างกันตามขนาดมิเตอร์ อยู่ในระหว่าง 300-12,000 บาทต่อราย โดยรูปแบบในการคืนเงินดอกผลดังกล่าว จะเป็นไปในรูปแบบการลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน ซึ่งจะแจ้งลงในใบแจ้งค่าไฟฟ้าให้ประชาชนรับทราบ

วิธีป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรก่อนวอดวาย

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ไฟฟ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: @meathailand Twitter: @mea_news รวมถึงสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ขอขอบคุณที่มาโดย : ddproperty.com